Kurumlar ve Liderleri İçin Hizmetlerimiz

Günümüzde kurumlar aşmaları gereken bir çok zorlukla karşı karşıya. Ekonomideki belirsizlikler, zorlaşan piyasa ve rekabet koşulları, değişen demografik yapı… Ancak en büyük zorluk, bu ve benzeri karmaşık iş problemlerini etkin bir biçimde çözebilecek yeteneğe sahip yöneticileri ve liderleri çekmek, geliştirmek ve kurumda tutabilmek. MareFidelis, tepe yöneticilere ve tepe yönetici adaylarına tek bir amaca yönelik hizmet veriyor: Usta bir yönetim takımı, usta liderler yaratmak. Ürünlerimizi bu amaca direkt hizmet edecek olanlarla kısıtladık ve bu ürünlerde ustalaşmayı ve mümkün olan en iyisi sunmayı amaçladık.

MareFidelis ile ne amaçlarla çalışabilirsiniz?

Liderlik Potansiyellerini En Etkin Şekilde Ortaya Çıkarmak İçin – Tıklayınız
Etkin, uyum içinde çalışan yüksek performanslı bir liderlik takımı kurmak için – tıklayınız
Liderlere başka kaynaklardan alamayacakları destekleri sağlamak için – tıklayınız
Ortak bir liderlik ve yönetim kültürü oluşturmak ve yaymak için – tıklayınız

Bu amaçlara yönelik olarak sunduğumuz hizmetler şunlar:

Daha fazla bilgi için başlıklara tıklayınız…

MareFidelis olarak müşterilerimizin bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri, ve etkin birer lider olabilmeleri için farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttırmayı, düşünüş ve davranışlarını yeni farkındalıkları ve istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı amaçlarız. Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için başvurdukları bir beyin fırtınası ve kaynak ortamı haline gelir. Koçluk ilişkimizde üç seviyede öğrenmeyi amaçlarız:

 • Yöneticinin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi,
 • Bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi ve genel olarak öz farkındalıklarının arttırılması,
 • Öğrenmenin koçluk ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini sağlayacak kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması.

Bu amaçlar dahilinde, katılımcılarla, kurumları ile bir ortaklık içinde çalışarak:

 • hedeflenen sonuçlara uygun tutum, davranış, donanım ve kaynaklar açısından kuvvetli yanlarını ve gereksinimleri belirleyerek bir gelişim planı oluşturur,
 • kişinin öz değerleri, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, inanç ve yaklaşımları gibi aslında kendisini oluşturan parçaları hakkında bilinç ve farkındalık geliştirmesine yardımcı olur,
 • gelişim planına ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli geri bildirim, eylem planı ve stratejileri sağlar,
 • ve bu strateji dahilinde istenilen sonuçlara ulaşmak için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek oluruz.

Danışanımız ile: daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri, değerlerine ve ruhlarına dayanarak yaşamaları ve liderlik yapmaları, etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, çok çeşitli ve birbirinden farklı tipteki insanla daha etkin biçimde çalışmaları, başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri, iş ve özel yaşamlarında daha fazla denge ve tatmin sağlamaları için çalışırız.

Bir kurumun başarısını belirleyen en önemli unsur, şirketin tepesindeki yönetim takımının bir bütün olarak etkinliğidir. Etkili bir takım tarafından yönetilmektense “bir araya gelmiş kişiler” tarafından yönetilen şirketler, bu kişiler ne kadar yetkin olsa da tepe takımının etkinliğine önem veren ve buna yatırım yapan şirketlerin gerisinde kalma eğilimindedirler. Tepe yönetim takımının oluşumu ve gelişimi, bir kurumu öncelikli gelişim hedeflerindendir. MareFidelis Tepe Yönetimi Gelişimi Çalışmaları,

 • kurumun bir takım halinde çalışan tepe yöneticileri arasındaki iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini arttırmak,
 • takım üyelerinin kurumun geneline ve orta kademe yöneticilere sergilediği liderlik, davranış modelleri, verdiği mesajlar ve çalışma biçimlerini geliştirmek ve tutarlılık sağlamak,
 • takımın toplam etkinliğini arttırmak ve nihai olarak iş sonuçlarına olumlu katkı yaratmak amacını taşır.

Bu çalışmada kurum liderinin vizyonuna uygun olarak ve kendisine destek verecek şekilde çalışırız. Tepe yönetim takımı çalışmalarında:

 • Takıma bir bütün olarak koçluk yapmak,
 • Takım liderine ve diğer üyelerine birebir koçluk/danışmanlık desteği sunmak,
 • Yönetim Kurulu toplantıları ve benzeri “iş” toplantılarına danışmanlık ve fasilitasyon hizmeti sunmak,
 • Hem tepe yönetim takımı, hem de diğer yönetim seviyelerini içeren veri toplama ve araştırma/mülakat çalışmaları yapmak ve sonuçları üzerine danışmanlık hizmeti vermek,
 • Takım içerisindeki kritik ikili ilişkileri daha etkin noktalara taşıma odaklı ilişki koçluğu ve fasilitasyon sağlamak
 • Çeşitli envanter, enstruman ve diğer ölçüm araçlarını kullanarak takım ve üyelerinin mevcut resmi hakkında farkındalık yaratmak ve yol haritası çizmek,

ve benzeri hizmetleri sunarız.

Grup ve takım koçluğu hizmetimiz, aynı takımın üyesi olan, görev ve konumu dolayısıyla birlikte çalışmak durumda olan, veya benzer yönetim kademelerinde olan kişilerinden oluşan 6 – 12 kişilik gruplarla yürütülen bir öğrenme ve hedeflere ulaşma deneyimidir. Çalışma, bir veya iki danışmanın liderliğinde yürütülen ve zamana yayılan toplantılardan oluşur. Bu hizmetimiz, bir çok farklı durumda ve farklı amaçlarla kullanılabilir. Yöneticiler için koçluk becerileri geliştirme programlarımız gibi eğitim ve liderlik gelişimi programlarımızın ayrılmaz parçalarından olan grup koçluğu, bu eğitimlerin etkinliğini arttırarak öğrenilen becerilerin yaşama geçirilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca,

 • değişim süreci içinde olan,
 • belli bir projede çalışan,
 • yeni oluşturulan,
 • çalışma kültürünü değiştirmek isteyen,
 • ortak bir gelecek resmi oluşturmak ve bu resme ulaşmak için stratejiler oluşturmak isteyen,
 • açık ve güvenilir iletişim ortamı ve normları oluşturmak isteyen,
 • çatışmalar yaşayan ve aşmak isteyen,
 • daha etkin olmak isteyen,
 • benzer hedefleri ve/veya problemleri olan kişilerden oluşan grup ve takımlar, bu hizmetten faydalanabilir.
MareFidelis, kurumunuzun lider havuzunun gelişimini desteklemeye yönelik çeşitli lider gelişimi programları tasarlar ve sunar. MareFidelis Liderlik Gelişimi Programları, kurumların ve kişilerin liderlik kapasitelerini geliştirmelerini, sadece liderlik teori, kuram ve taktiksel davranışlarının bilgisini almalarından öte, kendi iç kaynaklarını ortaya çıkararak önce kendi yaşamlarının, sonra da yönettiği ve yön verdiği ekiplerin liderliğini ele almalarını sağlamak amacındadır. Bu açıdan yaşantısal ve derinden öğrenmeyi amaçlayan programlar yürütürüz. Programda katılımcılar şu amaçlarla çalışacaklardır:
 • Etkin bir lider olabilmenin birinci ve en önemli koşulu olan kişinin kendisini derinden tanımasını sağlamak, ve bir lider olarak kendisi ile tanışması için güvenli, destekleyici bir ortam ve araçlar sağlamak.
 • Bu özfarkındalığa sağlamca ayağını basacak liderlere ve lider adaylarına, önderlik yapacakları insan ve gruplarla etkin bir biçimde çalışmalarını sağlayacak insan, grup ve organizasyon davranış ve dinamikleri ile ilgili temel prensipleri aktarmak ve bu prensiplerle deneyler yapmalarını desteklemek, bunun doğal sonucu olarak iletişim, birlikte karar alma, yönlendirme, grup anlam ve dikkatini yönetme, müzakere, çatışma yönetimi gibi liderlik işlevlerinde gelişimi sağlamak, bu sayede pozitif sosyal güç kullanımının ustaları haline getirmek.
 • Hem kendi özfarkındalığını geliştirmiş ve kendini daha iyi anlayan, hem de içinde bulundukları organizayonun ve genel olarak organizasyonların nasıl çalıştığını daha iyi anlayan ve değerlendirebilen hale gelmiş bu kişilere kurumlarında pozitif değişim yaratmak için gerekli tutum, yaklaşım, araç ve uygulamaları aktarmak.

Bu programlarda katılımcıların kendi geçmişlerinden getirdikleri alışkanlık, inanç, tutum ve şartlanmaların nasıl liderlik eylem ve sonuçlarına etki ettiğini doğrudan fark etmelerini sağlamak ve bu farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum, düşünüş ve eylemler oluşturmalarına destek olmak, temel amacımızdır. Bir veya bir çok modülden oluşan ve etkin, başarılı ve mutlu bir liderlik deneyimi için bireysel ve örgütsel gelişimin bir çok farklı alanına odaklanan bu çalışmalar, yönetici koçluğu ile de desteklenerek kalıcı davranış değişikliği sağlanmaktadır.

MareFidelis Yöneticiler için Koçluk Becerileri Programları, katılımcıların koçluğu kendi yönetim ve liderlik yöntem ve tutumlarının bir parçası haline getirmelerini destekleyecek bilgi ve becerilerin aktarılmasını amaçlar. Programın en etkili yanı, katılımcıların kendileri ve başkaları hakkındaki varsayım, önyargı ve koşullanmalarının farkına varmaları, kendi davranışlarının koçluk yaptıkları çalışanları ve başkaları üzerinde aslında nasıl etki yarattığını deneyimsel olarak görmeleridir. MareFidelis Koçluk Becerileri Programları tamamen deneyimsel, katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulamaya dönüştürdükleri, ve bu uygulama üzerine geri bildirim aldıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar ayrıca yöneticilerin karşılaştığı problemlerin tartışıldığı ve çözüldüğü birer koçluk deneyimidirler. Bu çalışmalar, bir liderlik gelişimi programının parçası olabileceği gibi, kendi başlarına da bir gelişim programı olarak yürütülebilirler. Katılımcıların gelişimi, eğer istenirse bireysel veya grup koçluğu çalışmaları ile de desteklenebilir.

Bize Ulaşın

MareFidelis olarak size nasıl destek olabiliriz?

Size nasıl destek olabileceğimizi araştırmak için +90(212)325 98 50'yi arayınız veya yandaki tuşu tıklayınız.
Bize Ulaşın